Generelle vilkår

Artikel 1. Definitioner
GoudaOstShop.dk er en hjemmeside under M&W B.V. I/S, oprettet i Harderwijk, Holland, registreret i Kamer van Koophandel De Veluwe en Twente handelsregister (Veluwe og Twentes handelskammer) i Harderwijk, ved nummer 81503024.

Artikel 2. Anvendelighed
1. Disse vilkår og betingelser er gældende for alle tilbud, udbud, og aftaler mellem Kaashandel Peters I/S, og kunder, for hvem Kaashandel Peters I/S har erklæret disse vilkår og betingelser for at skulle anvendes. Dette gælder så længe at parterne ikke udtrykkeligt har fraveget disse vilkår og betingelser på skrift.
2. De vilkår og betingelser som er under overvejelse, er ligeledes gældende for aftaler med Kaashandel Peters I/S, for hvis gennemførelse Kaashandel Peters I/S er forpligtede til at inddrage tredjeparter.
3. Disse vilkår og betingelser er ligeledes gældende for ansatte ved Kaashandel Peters I/S, samt dennes ledelse.
4. Anvendeligheden af andre generelle (købs) betingelser, der anvendes af kunden vil blive afvist udtrykkeligt.
5. Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser på noget tidspunkt vil vise sig at være helt eller delvist ugyldige, eller hvis disse annulleres, vil de resterende vilkår og betingelser stadig være gældende. I en sådan situation vil Kaashandel Peters I/S og kunden efterfølgende indlede konsultationer med henblik på at nå til enighed om nye bestemmelser som erstatning for de bestemmelser, der er ugyldige eller annullerede. Disse bestemmelser vil udformes med størst mulig hensyntagen til de oprindelige bestemmelsers indhold.
6. Hvis der forefindes usikkerhed vedr. fortolkningen af en eller flere bestemmelser i disse betingelser og vilkår, skal svaret kunne findes i henhold til disse generelle vilkår og betingelser.
7. Situationer, der ikke er omfattet af disse vilkår og betingelser, bør vurderes i henhold til de oprindelige generelle vilkår og betingelser.
8. Hvis Kaashandel Peters I/S ikke løbende kræver streng overholdelse af disse generelle vilkår og betingelser, betyder dette ikke, at bestemmelserne heri ikke gælder herfor, eller at Kaashandel Peters I/S på nogen måde eller i nogen grad vil miste sin ret til at kræve streng overholdelse af disse vilkår og betingelser i andre tilfælde og sammenhænge.
9. Kaashandel Peters I/S forbeholder sig retten til at ændre de almindelige leveringsbetingelser samt indholdet af sin internetside.

Artikel 3. Tilbud og aftaler
1. Alle tilbud og særtilbud fra Kaashandel Peters I/S er uden forpligtelser, medmindre et udtryk for accept er anført i tilbudet. Et tilbud eller særtilbud udløber imidlertid, hvis produktet, som tilbud eller særtilbud henviser til, er blevet utilgængeligt i mellemtiden.
2. Kaashandel Peters I/S kan ikke holdes ansvarlig for sine tilbud eller særtilbud, hvis kunden med rimelighed kan forvente, at tilbuddene og/eller de specielle tilbud, eller en del af disse, indeholder en tydelig fejl eller en skriftlig fejl.
3. Priserne som er fastsat i tilbud og særtilbud inkluderer moms, forsendelse og administrative gebyrer, med mindre andet angivet.
4. Hvis antagelsen (enten af de bestemmelser, der er nævnt nedenfor eller andetsteds) afviger fra, hvad der indgår i tilbuddet eller særtilbuddet, er Kaashandel Peters I/S ikke forpligtet til at imødekomme denne. I så fald vil aftalen ikke ske, i overensstemmelse med en sådan afvigende antagelse, medmindre Kaashandel Peters I/S angiver andet.
5. Sammensatte pristilbud forudsætter ikke at Kaashandel Peters I/S udfører en del af opgaven til en proportionel mængde af den fastsatte pris. Tilbud eller særtilbud gælder ikke automatisk for fremtidige ordrer.
6. Særtilbud gælder ikke automatisk for genbestillinger.

Artikel 4. Ordrebekræftelse og aftale
1. Efter at Kaashandel Peters I/S har modtaget ordren, vil Kaashandel Peters I/S bekræfte denne indenfor en arbejdsdag, medmindre at Kaashandel Peters I/S med rimelighed ikke kan forventes at imødekomme den indgåede aftale med kunden.
2. Så snart at Kaashandel Peters I/S har modtaget ordren og betalingen er blevet bekræftet, vil ordren blive accepteret og implementeret af Kaashandel Peters I/S indenfor 2-4 arbejdsdage. Skulle produktet være (midlertidigt) ikke leveringsdygtigt, vil det blive erstattet af et tilsvarende alternativ. Kunden vil blive notificeret via mail, hvis dette er tilfældet. Kaashandel Peters I/S forbeholder sig retten til ikke at acceptere nogen specifik betaling som er modtaget, og derigennem ikke bekræfte ordren, uanset hvad grunden så skulle være. Årsagerne kan omfatte, men er ikke begrænsede til: produktlager problemer, problemer ved modtagelsen af en ordre, eller problemer med at gennemføre en ordre. Dog kan andre emner også føre til afvisningen af en ordre.
3. Aftalen rummer enhver forpligtelse mellem kunden og Kaashandel Peters I/S, og erstatter eventuelle tidligere aftaler, arrangementer og/eller forpligtelser mellem kunden og Kaashandel Peters I/S.
4. Medmindre der er bevis for det modsatte, vil administrative registre udført af Kaashandel Peters I/S udgøre gyldigt bevis for opgaver bevilget til samt betaling givet til Kaashandel Peters I/S af kunden, og af leverancer udført af Kaashandel Peters I/S. Kaashandel Peters erkender, at elektronisk kommunikation kan tjene som bevis. Ved at acceptere disse almindelige betingelser, anerkender kunden også disse.

Artikel 5. Priser
1. Den totale pris angivet på ordrebekræftelsen er definitiv, og inkluderer prisen på de bestilte produkter, deres behandling, pakkeafgifter og transport.
2. Minimumsbeløbet ved ordrer er fastsat ved 15 EUR (forsendelsesomkostninger er ikke inkluderet).
3. Indenfor EU vil der ikke blive pålagt toldafgifter eller skatter på de bestilte ordrer.
4. Kun ved udtrykkelig anmodning fra kunden vil Kaashandel Peters I/S sende en særskilt faktura til en adresse oplyst af kunden.
5. Kaashandel Peters I/S har ret til at ændre priserne og til at forbedre eventuelle fejl. Hvis en kunde vil blive ramt af sådanne handlinger, så vil kunden blive informeret om dette via mail, og kunden vil være berettiget til at annullere ordren indenfor de næste 2 dage. Kaashandel Peters I/S kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle (tryk) fejl i sine priser eller vilkår og betingelser.

Artikel 6. Levering
1. Ved bekræftelsen af en ordre, vil Kaashandel Peters I/S pakke varen indenfor 2-4 arbejdsdage, og herefter afgive denne til enten PostNL eller DHL posttjenester, som efterfølgende vil levere varen ved den adresse, kunden har opgivet.
2. Forsendelsestiderne som er angivet på fakturaen er skøn; ikke garantier. Pakker kan pådrage sig uventede forsinkelser ved de respektive posttjenester. Kaashandel Peters I/S har ikke nogen kontrol over dette, og kan ikke drages til ansvar for sådanne forsinkelser. Eventuelle forsinkelser ved toldmyndighederne i de forskellige lande er på kundens eget ansvar.
3. Forsendelsestiden starter fra det øjeblik pakken er indleveret ved PostNL eller DHL.
4. Hvis en pakke ikke er leveret indenfor den angivne tidsramme, vil yderligere handling ikke blive foretaget indenfor minimum 4 uger. Dette skyldes at pakken stadigvæk kan blive leveret indenfor denne tidsramme.
5. Tillægsgebyrer vil kun blive refunderet, hvis kunden er i stand til at fremlægge skriftlig dokumentation for disse.
6. For leveringer uden for EU: eventuelle takster for importen af visse produkter er på kundens egen regning. Kunden er forpligtet til at være opmærksom på bestemmelserne for indførsel i hans/hendes land forud for bestillingen. Kaashandel Peters I/S har ingen kontrol over dette, og kan ikke drages til ansvar for det.
7. Ekstraomkostninger vedr. levering er på kundens egen regning.
8. Kunden er forpligtet til at acceptere de købte varer, i det øjeblik de stilles til rådighed for eller bliver overrakt til vedkommende.
9. Såfremt kunden nægter at acceptere varerne, eller ikke formår at sørge for vejledning eller korrekt adresse, vil de varer som var ment til levering blive opbevaret på kundens eget ansvar. Enhver mulig meromkostning for gentagne forsøg på levering er på kundens egen regning.
10. Kaashandel Peters I/S vil på ingen måde blive holdt ansvarlig for forfald af varer eller disses udløbsdatoer, såfremt kunden ikke selv har formået at hente disse i tide.
11. Alle pakker er forsikrede. Såfremt en pakke bliver væk under forsendelse, er Kaashandel Peters I/S i stand til at starte en undersøgelse af dette hos enten PostNL eller DHL. Hvis PostNL eller DHL's undersøgelser påviser at pakken er forsvundet, har kunden ret til godtgørelse. Forsinkelser ved posttjenester giver imidlertid ikke kunden ret til godtgørelse.
12. Hvis Kaashandel Peters I/S kræver personlige oplysninger om kunden for at kunne knytte disse til aftalen, da vil forsendelsestiderne først træde i kraft, efter at kunden har præsenteret disse til Kaashandel Peters I/S.

Artikel 7. Garanti
1. Kaashandel Peters I/S garanterer at alle leverede produkter vil have en resterende salgstid samt en holdbarhedsdato på mindst 3 uger på tidspunktet for forsendelsen, medmindre andet udtrykkeligt er angivet (på særlige tilbud, for eksempel). Kaashandel Peters I/S vil gøre sit yderste for at sikre bestilte varer bliver behandlet med den største omhu, for at de vil opfylde de beskrivelser, der er fastsat på hjemmesiden, samt på det tidspunkt ordren blev afgivet.
2. Den ovennævnte garanti gælder for den, af produktet forventede, normale holdbarhedsperiode, eller som den angivne 'Bedst før' dato på produktet.
3. Ingen garanti vil blive pålagt varer, hvor følgende er tydeligt:
a. Produktet er blevet gjort ubrugeligt af uforsigtigt eller forkert brug;
b. Kunden eller tredjeparter har ændret varerne eller forsøgt at ændre varerne, uden Kaashandel Peters I/S' viden eller skriftlige tilladelse;
c. Varerne er blevet benyttet til formål, som de ikke er beregnede for.

Artikel 8. Kvittering
1. Kunden er forpligtet til henholdsvist at inspicere leveringen (eller have den inspiceret) i det øjeblik varerne er gjort tilgængelige for vedkommende, eller på det tidspunkt den pågældende tjeneste er udført. Ved sådanne inspektioner er kunden pålagt at inspicere, hvorvidt kvaliteten og/eller kvantiteten af de leverede varer svarer til de på forhånd aftalte krav. Kaashandel Peters I/S er forpligtet til at blive underrettet om potentielle fejl, indenfor de følgende 48 timer efter at produktet er leveret. Dette skal ske pr mail til [email protected] GoudaOstShop.dk , i samme mail skal pakkens ordrenummer også angives. Beskeden bør indeholde en fyldestgørende og detaljeret beskrivelse af defekten, for at Kaashandel Peters I/S kan svare på en tilfredsstillende vis. Kunden er forpligtet til at gøre det muligt for Kaashandel Peters I/S at undersøge en reklamation eller få denne undersøgt.
2. Kaashandel Peters I/S skal notificeres vedr. usynlige defekter indenfor fem dage efter opdagelsen af disse, dette skal være sket inden produktets sidste holdbarhedsdato (produktets 'Bedst før' dato) er overskredet, i medhold til bestemmelserne angivet under sektionen før denne artikel. Kaashandel Peters I/S er berettiget til at opkræve omkostninger til udskiftning, herunder administration og forsendelsesomkostninger.
3. Hvis kunden har udfyldt en klage, som tidsmæssigt og indholdsmæssigt opfylder kravene fremstillet i denne artikel, er han/hun stadig forpligtede til at acceptere og betale for de købte varer. Ønsker kunden at returnere de førnævnte varer, er vedkommende forpligtet til at kontakte Kaashandel Peters I/S vedr. dette. Varer kan kun returneres efter skriftlig tilladelse fra Kaashandel Peters I/S. Gebyr for en sådan forsendelse vil kun kunne pålægges kunden.

Artikel 9. Ansvar
1. I tilfælde hvor Kaashandel Peters I/S kan stilles til ansvar, vil sådant ansvar begrænses af hvad der er fastsat i disse bestemmelser.
2. Hvis varer leveret af Kaashandel Peters I/S ikke er i ordentlig stand, er Kaashandel Peters I/S' ansvar begrænset af, hvad der står angivet under 'Garanti'-afsnittet i vores 'Generelle vilkår og betingelser'.
3. Hvis producenten af de leverede varer kan pålægges ansvaret for en evt. defekt, vil Kaashandel Peters I/S' ansvar begrænses til at erstatte varerne eller til at refundere købsprisen.
4. Kunden har et personligt ansvar for hans eller hendes valg af produkter og disses opbevaring. Kaashandel Peters I/S er ikke ansvarlige for evt. defekter, som er opstået grundet personlig fejlhåndtering forsætteligt eller uforsætligt, eller ved uforstandig eller forkert brug af kunden.
5. Kaashandel Peters I/S er ikke ansvarlig for tab af nogen art, resulteret som følge af forkerte og/eller ufuldstændige oplysninger fra kunden givet til Kaashandel Peters I/S.
6. Kaashandel Peters I/S er altid kun ansvarlig for direkte tab.
a. Direkte tab inkluderer, og er begrænset til: Eventuelle rimelige udgifter til bestemmelse af årsagen til og omfanget af sådanne tab, i det omfang at en sådan afgørelse vedrører tab som fremgår af disse vilkår og betingelser;
b. eventuelle rimelige omkostninger for at få den utilstrækkelige præstation af Kaashandel Peters I/S til at opfylde aftalen, i det omfang, at en sådan utilstrækkelighed kan tilskrives Kaashandel Peters I/S;
c. Eventuelle rimelige omkostninger for at forhindre eller begrænse tab, i det omfang som kunden godtgør, at sådanne omkostninger har ført til nedbringelsen af direkte tab som tilsigtet i disse generelle vilkår og betingelser.
7. Kaashandel Peters I/S er aldrig ansvarlig for indirekte tab, dette inkluderer driftstab, tabt fortjeneste, tabte besparelser, og tab som følge af virksomheds- og/eller andre former for stagnation. I tilfælde af kunders køb, er disse bestemmelser begrænset til dem tilladt efter artikel 7:24 § 2 BW (Den hollandske borgerlige lovbog).
8. Hvis Kaashandel Peters I/S skulle være ansvarlige for tab af nogen art, er reklamationen af Kaashandel Peters I/S begrænset til højst tre gange af fakturaværdien; i hvert fald til den del af ordren, hvortil reklamationen er relateret.
9. Ved ethvert tilfælde, er reklamation fra Kaashandel Peters I/S begrænset til det beløb der udbetales af dets forsikringsselskab efter situationen opstår.
10. De begrænsninger af ansvaret som er inkluderet i denne artikel, finder ikke anvendelse, hvis tab skyldes hensigt eller grov uagtsomhed fra Kaashandel Peters I/S' side eller fra selskabets administration.

Artikel 10. Risikooverførsel
Risikoen for tab eller skade på produkter, der er omfattet af aftalen, overføres til kunden på det tidspunkt at varerne juridisk og/eller aktuelt er leveret til kunden, forstået således at varen er tilgængelig for kunden eller for tredjeparter udpeget af kunden.

Artikel 11. Betaling
1. Ingen rettigheder kan udledes af fejlangivne priser eller billeder.
2. Betaling er forpligtet til at foregår enten gennem iDEAL eller PayPal. Behandling og forsendelse af de bestilte varer sker efter kunden har gennemført betalingen.
3. Ingen personlige oplysninger vil blive videregivet til tredjeparter, i henhold til den hollandske privatlov (Wet op de Persoonsregistratie). 
4. Ved kassen vil Kunden have mulighed for at gemme sine debet- eller kreditkortoplysninger til fremtidige køb på sin kundekonto hos M&W B.V. - Goudaostshop.dk. I tilfælde af at kunden vælger denne mulighed, vil kortoplysningerne blive opbevaret på de sikre servere hos vores betalingstjenesteudbyder MultiSafepay på vegne af M&W B.V. - Goudaostshop.dk. Kunden giver hermed MultiSafepay tilladelse til at indsamle og opbevare hans/hendes debet- eller kreditkortoplysninger.
I tilfælde af at Kunden ønsker at slette debet- eller kreditkortoplysningerne fra sin konto, kan de [udfylde hvilken mulighed der gælder] f.eks. log ind på deres kundekonto hos M&W B.V. - Goudaostshop.dk, gå til Betalingsoplysninger og slet det gemte kort / send en mail til [email protected] med anmodning om sletning af kortoplysningerne mv.
5. Betaling Kreditkort Vault
Alle betalingsoplysninger, der regelmæssigt indsamles gennem kreditkortboksen, krypteres og vedligeholdes ved hjælp af industristandardmetoder, der er designet til at sikre sikkerhed mod tab eller tyveri, herunder under overførsel til vores tredjeparts betalingsbehandler ("Betalingsbehandler"), i øjeblikket MultiSafepay.com. opbevarer dine betalingsoplysninger på vores vegne. Bemærk venligst, at dine betalingsoplysninger gemmes af vores betalingsbehandler, ikke af os, og betalingsbehandlerens brug og opbevaring af disse oplysninger er underlagt betalingsbehandlerens gældende servicevilkår og privatlivspolitik (tilgængelig på: https://www. multisafepay.com/be_nl/general-conditions - Privatlivspolitik https://www.multisafepay.com/nl_nl/privacy-policy)

Artikel 12. Retten til opsigelse af aftalen.
1. Kunden er berettiget til at annullere handlen, uden at anføre grunden hertil, indenfor en periode af 14 arbejdsdage. Kaashandel Peters I/S skal notificeres om dette på skrift. Ethvert gebyr for tilbageforsendelsen af varen bliver pålagt kunden.
2. Overvejelsestiden nævnt ovenfor er ikke gældende, såfremt ordrens varer er af en art som går hurtigt i forfald.
3. Kunden må kun annullere en vare uden at angive en grund herfor, såfremt at de implicerede varer alle fremgår i komplet, ubeskadiget og ubrugt stand, og stadig befinder sig i deres oprindelige indpakning.

Artikel 13. Klager
1. Såfremt at bestilte varer ikke møder kundens forventninger grundet brud på varen, beskadigelse eller fejlagtig levering, er kunden berettiget til at informere Kaashandel Peters I/S om dette, indenfor 48 timer af modtagelsen af varerne. Hvis Kaashandel Peters I/S ikke modtager en klage indenfor fristen nævnt herover, vil det antages at varerne svarer til det, der er angivet i ordrebeskrivelsen.

Artikel 14. Intellektuel ejendomsret
1. Kaashandel Peters I/S forbeholder sig alle rettigheder og kompetencer, der tilhører denne på grundlag af den hollandske lov om ophavsret (Auteurswet) og alle andre love, samt lovgivning om intellektuel ejendomsret.
2. Kaashandel Peters I/S er ejer eller licenshaver af alle ophavsrettigheder, databaseprogrammer, brands og alle andre immaterielle rettigheder, der indgår i denne hjemmeside. Koncept, struktur, layout og design er den eksklusive ejendom af Kaashandel Peters I/S.
3. Såfremt ovennævnte emner anvendes af kunden, så vil dette kun anvendes af ham eller hende, og disse vil ikke blive gentaget, offentliggjort eller bragt til tredjeparts opmærksomhed medmindre forudgående skriftlig godkendelse er givet af Kaashandel Peters I/S.

Artikel 15. Erstatning
1. Kunden holder Kaashandel Peters I/S skadesløs imod eventuelle krav fra tredjeparter, som pådrager sig tab i forbindelse af aftalens gennemførsel, hvis krav kan tilskrives andre end Kaashandel Peters I/S.
2. Skulle Kaashandel Peters I/S blive holdt ansvarlig på dette grundlag af tredjeparter, er kunden forpligtet til at assistere Kaashandel Peters I/S både i juridiske og udenretslige omstændigheder, og til øjeblikkeligt at gøre alt hvad der kan forventes af vedkommende ved en sådan anledning. Skulle kunden mislykkes i at tage passende forholdsregler, vil Kaashandel Peters I/S være nødsaget til selv at gøre dette, uden behov for bevis af forsømmelighed. Ethvert gebyr eller tab der opstår som følge af sådanne handlinger af Kaashandel Peters I/S og tredjeparter, er en integreret del af kundens egen risiko og ansvar.

Artikel 16. Force Majeure
1. Hverken Kaashandel Peters I/S eller kunden, kan forventes at opretholde en eneste af deres forpligtelser, hvis de er forhindrede i at kunne gøre dette af omstændigheder, som ikke kan tilskrives personlige fejl, og som ikke kan tilskrives dem ved retskraft, retsakt eller forestillinger der omfatter administrative bestemmelser.
2. Ud over hvad der forstås inden for lovgivning og retspraksis, vil disse 'Generelle vilkår og betingelser' fortolke force majeure som eventuelle eksterne årsager, forudsete eller uforudsete, hvorpå Kaashandel Peters I/S kan udøve ingen indflydelse, på hvilket grundlag Kaashandel Peters I/S ikke er i stand til opfylde sine forpligtelser.
3. Kaashandel Peters I/S er også berettiget til at appellere til force majeure, såfremt at omstændigheder som førnævnte opstår, efter at Kaashandel Peters I/S skulle have opfyldt deres forpligtelser.

Artikel 17. Retsgrundlag og uoverensstemmelse
1. Hollandsk lov styrer udelukkende alle retsforhold som Kaashandel Peters I/S er part af; selv om et forhold er helt eller delvist implementeret i udlandet, eller hvis den involverede andepart i retsforholdet er bosat i et andet land. Anvendelse af FN-konventionens internationale købelov er udelukket.
2. Parter vil først appellere til en domstol, efter at have gjort deres ypperste for at indgå forlig ved gensidig enighed.

Artikel 18. Udlæggelse af og tilføjelser til 'Generelle vilkår og betingelser'
1. Disse vilkår og betingelser er blevet udlagt ved Kamer van Koopgandel De Veluwe en Twente (Veluwe and Twente Chamber of Commerce) I Harderwijk, Holland.
2. Den sidst reviderede udgave er altid gældende, og/eller den udgave som forelå på tidspunktet hvor retsforholdet med Kaashandel Peters I/S blev indgået.
3. Den hollandske udgave af disse generelle vilkår og betingelser er afgørende for dens fortolkning på alle tidspunkter.
4. Den hollandske udgave af disse generelle vilkår og betingelser råder over dens oversatte versioner.